رضا جانعلی پور

رضا جانعلی پور مقرنس کاردر شیراز - چهره یاب

حامد اکبری زاده

حامد اکبری زاده نماینده بیمه سرمد در شیراز - چهره یاب

بهروز فروتن

بهروز فروتن بنیانگذار مرکز تحقیقات غذایی ایران و صنایع بهروز - چهره یاب

یلدا راهدار

یلدا راهدار نايب رييس سازمان ملي كارآفريني كشور و مشاور سرمايه گذاري و كسب و كار…

یوسف چکاه

یوسف چکاه مدیر مجموعه حسابداری نارون حساب و خواننده در شیراز-چهره یاب

hamid reza nasihatkon

hamid reza nasihatkon