محمدرضا میرزایی جابری

محمدرضا میرزایی جابری ، جانباز ، قهرمان چهار دوره پارالمپیک و دکترای مدیریت ورزشی در شیراز

مرضیه خسروی

مرضیه خسروی حافظ قرآن کریم و دکلمه سرا در شیراز -چهره یاب

محمدحسن رضایی

مهندس محمدحسن رضایی مدرس و نوازنده سازهای کوبه ای و آموزش گوهرتراشی و آرایشگری در شیراز…

رضا جانعلی پور

رضا جانعلی پور مقرنس کاردر شیراز - چهره یاب