زهرا جهاد

زهرا جهاد کارشناس صنایع غذایی گرایش گوشت در شیراز -چهره یاب

مهدی صحرا گرد

مهدی صحرا گرد مدرس زبان و هنرمند رسته خاتم در شیراز - چهره یاب

نیلوفر نجیب زاده

نیلوفر نجیب زاده مهندس صنایع غذایی و فعال در باربیکیو هیمه شیراز-چهره یاب

فهیمه شیردل

فهیمه شیردل کارشناس صنایع غذایی گرایش گوشت و‌فراورده های گوشت در شیراز -چهره یاب

زینب محمودی

زینب محمودی کارشناس حسابداری واحد های تجاری و تولیدی در شیراز – چهره یاب

محمد مهدی کاوه

محمد مهدی کاوه مهندس صنایع غذایی در شیراز – چهره یاب